09166129654

دکتر امیر  حسینی کلورزی

خلاصه سوابق تحصیلی و شغلی

Instagram
LinkedIn
Telegram
سروش

دکتری مدیریت کسب و کار

گرایش مدیریت استراتژیک

دانشگاه صنایع و معادن

فوق لیسانس مهندسی مواد

گرایش شناسایی و انتخاب مواد

دانشگاه شیراز

فوق لیسانس مهندسی مواد

گرایش شکل دادن فلزات

دانشگاه شیراز

فهرست