استانداردهای بین المللی مرتبط با نحوه اجرا و معیار پذیرش آزمایشهای غیر مخرب در جوشکاری

جدول زیر استانداردهای بین المللی مرتبط با نحوه اجرا و معیار پذیرش آزمایشهای غیر مخرب در جوشکاری را به همراه استاندارد ملی مشابه نمایش میدهد.

این جدول به همت آقای مهندس رضا ایمانیان نجف آبادی، دبیر کمیته استاندارد و سیستمهای کیفیت انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران به صورت یک پوستر تهیه و به عنوان هدیه سال نو به اعضاء سایت مهندسی جوش اهداء شده است.

فایل pdf و با کیفیت بالای این پوستر را میتوانید بصورت رایگان ازطریق دکمه زیر دانلود نمایید.

 

استانداردهای آزمایش های غیر مخرب درجوشکاری

ردیف

روش آزمایش غیرمخرب

استانداردهای اجراء آزمایش

استانداردهای معیار پذیرش آزمایش

ISO / EN / ISIRI

ISO / EN / ISIRI

۱

آزمایش چشمی

( VT )

استاندارد ملی شماره ۱۱۴۶۰ (معادل استاندارد بین المللی ISO17637 )

آزمایش غیرمخرب جوش ها – آزمایش چشمی اتصال های جوش ذوبی

استاندارد ملی شماره ۱۱۸۵۱ ( معادل استاندارد بین المللی ۵۸۱۷ ISO)

جوشکاری – اتصالات جوشی ذوبی فولاد،نیکل ، تیتانیوم و آلیاژهای آنها ( جوشکاری پرتوئی مستثنی شده است ) -سطوح کیفیت برای نواقص

استاندارد ملی شماره ۱۱۸۵۶ ( معادل استاندارد بین المللی ISO 10042)

جوشکاری – اتصالات جوش قوسی آلومینیوم و آلیاژهای آن –سطوح کیفیت برای نواقص

(استاندارد ملی ندارد) ISO 9013

برشکاری حرارتی – طبقه بندی برشهای حرارتی – مشخصات هندسی محصول و رواداری های کیفیت

۲

آزمایش مایع نافذ (PT)

(استاندارد ملی ندارد) ISO 3452-1

آزمایش غیر مخرب-آزمایش مایعات نافذ قسمت اول:مقررات عمومی

استاندارد ملی شماره ۱۱۴۵۸ ( معادل استاندارد بین المللی ISO 23277 )

آزمایش غیرمخرب جوش ها – آزمایش مایع نافذ جوش ها – سطوح پذیرش

۳

آزمایش ذرات مغناطیسی

( MT )

استاندارد ملی شماره ۱۰۲۸۵ (معادل استاندارد بین المللی ISO 17638 )

آزمون غیرمخرب جوش ها – آزمون ذرات مغناطیسی

استاندارد ملی شماره ۱۱۴۵۶ ( معادل استاندارد بین المللیISO 23278 )

آزمایش غیرمخرب جوش ها – آزمایش ذره مغناطیسی جوش ها – سطوح پذیرش

(استاندارد ملی ندارد) ۹۹۳۴-۱ ISO

آزمایش غیر مخرب- آزمایش ذرات مغناطیسی قسمت اول:مقررات عمومی

۴

آزمایش فراصوتی

( UT )

استاندارد ملی شماره ۱۰۲۸۶ (معادل استاندارد بین المللی ISO 17640 )

آزمون غیرمخرب جوش ها – آزمون فراصوتی اتصالات جوشکاری

(استاندارد ملی ندارد) EN 1712

آزمایش غیر مخرب جوش ها-آزمایش فراصوتی اتصالات جوشکاری شده-سطوح پذیرش

(استاندارد ملی ندارد) ISO 22825

آزمایش غیر مخرب جوش ها-آزمایش فراصوتی-آزمایش جوش ها در فولادهای آستنیتی و آلیاژهای پایه نیکل

استاندارد ملی شماره ۱۰۲۸۷( معادل استاندارد بین المللی ISO 23279 )

آزمون غیر مخرب جوش ها – آزمون فراصوتی – توصیف نشانه های جوش ها

۵

آزمایش پرتو نگاری

( RT )

استاندارد ملی شماره ۱۰۲۸۴ (معادل استاندارد بین المللی ISO 17636 )

آزمون غیر مخرب جوش ها – آزمون پرتو نگاری اتصالات جوشی ذوبی

استاندارد ملی شماره۱- ۱۱۰۲۲( معادل استاندارد بین المللیISO 10675-1 )

آزمون غیر مخرب جوش ها – سطوح پذیرش برای آزمون پرتو نگاری –

قسمت اول : فولاد ، نیکل ، تیتانیوم و آلیاژهای آن ها

۶

کلیات آزمایش های غیرمخرب در جوشکاری

(استاندارد ملی ندارد) (ISO 17635( EN 12062

آزمایش غیر مخرب جوش ها-مقررات عمومی برای مواد فلزی

تهیه کننده: مهندس رضاایمانیان نجف آبادی دبیر کمیته استاندارد و سیستم های کیفیت انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران

 

رایگان – خرید
فهرست